آتش سوزی در مزارع اطراف شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء:

آقای مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری از اطفاءحریق درمزارع اطراف شهرنازک خبرداد،واعلام کردندعلی رغم کمبود ادوات وتجهیزات وپرسنل آتش نشانی این شهرداری با تمام توان وپرسنل غیرتخصصی خود برای کاهش صدمات وخسارات جانی ومالی درچنین اتفاقاتی تلاش می نماید.

  نظرات