اجرای عملیات خاک‌ریزی و تسطیح زیرسازی ادامه خیابان شهید کریمی بطرف مزار شهداء

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک : مهندس پاشاپور شهردار نازک از اجرای عملیات خاک ریزی و تسطیح زیر سازی ادامه خیابان شهید کریمی بطرف مزار شهداء خبر داد و گفت مجموعه فعالیت های شهرداری از جمله اقداماتی در خصوص خدمات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی از وظایف شهرداری هاست اما یکی از بارزترین و مهمترین وظایف شهرداری ها توجه به عمران و آبادانی شهر و به تعبیر دیگر اجرای پروژه های عمرانی است.

  نظرات