اجرای کانیو و آماده سازی کوچه های فرعی جهت آسفالت ریزی

بسمه تعالی

به گزارش دفتر فنی شهرداری ، کوچه های فرعی پس ازاجرای کانیو جهت آسفالت ریزی ، زیرسازی و تسطیح شده و در طی چند روز آینده آسفالت ریزی خواهند شد 

  نظرات