ادامه عملیات عمرانی شهرداری

بسمه تعالی

به گزارش دفتر فنی شهرداری ، در ادامه اجرای عملیات عمرانی شهرداری خیابان شهید کریمی جدول گذاری و تسطیح و رگلاژ می شود

  نظرات