اطلاعیه

اطلاعیه 

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :حقوق مردم در سامانه دادور راه اندازی شده و متقاضیان دریافت مجوزمی توانند بامراجعه به آدرس اینترنتی

www.BEMCENTER.ir وثبت نام درآن شکایات خود را ثبت ، روند پاسخگویی و پاسخ به آنها رامشاهده نمایند. این سامانه هم اکنون در سایت شهرداری نازک بارگذاری شده است .

  نظرات