اعضای شورای اسلامی شهر

اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر نازک علیاء

 

سرکار خانم  سیمزر شیردل

آقای رامین حسین زاده (رئیس) – آقای محمد اکبری ( نایب رئیس)- آقای مهرعلی اکبرزاده – آقای توحید بهرامی