افشاني: تقويت شوراها و شهرداری ها از اولويتهاي وزارت كشور است

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور تاكيد نمود: با توجه به جايگاه حاكميتي وزارت كشور، تقويت شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداری ها با هدف افزايش اختيارات و كارآمدي آنها به منظور اداره مطلوب شهرها از اولويتهاي وزارت كشور است.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سید محمدعلی افشانی كه در مراسم اعطای احکام وزیر کشور در خصوص انتصاب شهرداران قزوين، سمنان، دزفول و بابل سخن مي گفت، افزود: آماده همه نوع همكاري و همفكري با شوراها و شهرداري ها به منظور رفع مشكلات و تقويت جايگاه آنها با بهره گیری از ظرفیت های قانونی هستيم.

وی همچنین بر همراهي و همكاري و همفكري مستمر شوراها، شهرداری ها و معاونتهای امور عمرانی استانداری ها به منظور پيشبرد اهداف مديريت شهري و رفع كاستي هاي اين حوزه تاکید نمود .

افشاني با اشاره به اينكه تقويت نهاد اجتماعي شورا سبب تقويت ساير نهادهاي اجتماعي هم خواهد شد، گفت: حمايت از شوراها بايد از اولويتهاي شهرداري ها و استانداري ها باشد زيرا شورا زماني موفق است كه مجموعه استانداري در كنارش باشد و هماهنگي و همفكري لازم بين آنها و شهرداري وجود داشته باشد.

وي با بيان اينكه مهمترين سرمايه شوراها و شهردار منتخب آنها اعتماد مردم است، تصريح كرد: شورا و شهرداری براي جلب مشاركت مردم در برنامه هاي مديريت شهري باید اعتماد شهروندان را با عملکرد مناسب خود جلب و با اجراي طرح ها و پروژه هاي موردنياز مردم رضايت آنان را كسب نمايند.

افشاني با بيان اينكه مردم زمانی به شورا و شهرداری اعتماد و در برنامه های مورد نظر آنها مشارکت می نمایند که مطمئن شوند اعتبارات درست هزینه می شود، افزود: بنابراين شوراها بايد بر نحوه هزينه كرد اعتبارات شهرداري ها و شهردار بر عملكرد مجموعه شهرداري و معاونت هاي عمراني استانداري بر عملكرد شورا و شهرداري نظارت دقيقي داشته باشند.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياي هاي كشور در ادامه با اشاره به محدوديتهاي مالي دولت براي كمك به شهرداري ها و با تاكيد بر اينكه دوران اداره شهر و شهرداري با اتكا به پول فروش نفت و كمك هاي اندك دولتي خاتمه يافته، تصريح كرد: در حال حاضر حركت شهرداري ها به سمت ايجاد درآمدهاي پايدار و جذب منابع مردمي و سرمايه گذاران براي اداره مطلوب شهر ضروري است

افشاني با اشاره به منابع عظيمي كه در شهرها و مناطق مختلف كشور براي ايجاد ثروت و سرمايه وجود دارد از شهرداران و اعضاي شوراها خواست كه ضمن تلاش براي شناسايي مزيت هاي شهر به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار و اجراي پروژه هاي موردنياز مردم، براي جذب سرمايه گذاران داخل شهرها در جامعه اميد ايجاد نمايند.

شایان ذکر است در این مراسم علي صفري شهردار قزوين، سيد محمد ناظم رضوي شهردار سمنان، محمدعلي دوايي فر شهردار دزفول و محسن كبود فيروزجايي شهردار بابل؛ احکام وزیر کشور در خصوص انتصاب آنها را از مهندس افشانی دریافت نمودند.

  نظرات