امورمالی واقتصادی

امور مالی و حسابداری

 

 

 مسئول امــور مالی حسن آبرین تلفن تماس : ۳۴۳۴۸۹۶۸-۰۴۴ شرح وظایف : تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری نظارت برای وصول درآمد رسمی و ازدیاد درآمد  و صدور دستور العمل های مالی برابر مقررات مالی نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب […]

مسئول امــور مالی

حسن آبرین

تلفن تماس : ۳۴۳۴۸۹۶۸-۰۴۴

 شرح وظایف :

تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری

نظارت برای وصول درآمد رسمی و ازدیاد درآمد  و صدور دستور العمل های مالی برابر مقررات مالی

نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحد ها

اجرای بودجه مصوب و ابلاغ اعتبارات واحد های مختلف

انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات و آئیننامه ها و دستورالعمل های مالی

تنظیم لیست حقوق کارکنان و اسناد هزینه بر طبق مقررات مربوطه

رسیدگی و ممیزی لیست ها و اسناد هزینه و تطبیق آنها با موازین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه

پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر شهرداری

نظارت بر ثبت و نگهداری دفاتر حساب اعم از روزنامه ، معین ، کل ، دفاتر بانک ها و غیره

بررسی صورتحساب آمار های مالی و تنظیم تراز عملیات و تایید صحت آنها

تهیه صورت مغایرت های بانکی و رفع اختلاف با دفاتر بانک های مختلف

انجام سایر امور  ارجاعی مربوط به شغل