انتشار تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری نازک علیاء در سال ۱۴۰۲

تعرفه عوارض شهرداری نازک علیاء در جریان سال ۱۴۰۲

  نظرات