تخفیف ۲۵ درصدی عوارض شهرداری نازک علیاء تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :

تخفیف ۲۵ درصدی عوارض شهرداری نازک علیاء تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.

 

  نظرات