تعریض بلوار ورودی شهر

تعریض بلوار ورودی شهر به متراژ۸۰۰متردرباند رفت 

به گزارش دفتر فنی شهرداری نازک علیاء  عملیات تعریض بلوار ورودی شهر که در دست اجراء می باشد.و با رضایت مالکان زمین های اطراف بلوار درآینده نزدیک شاهد ادامه عملیات تعریض واجرای بلوار باند برگشت نیز خواهیم بود.

  نظرات