تلفن های تماس

نام                                      سمت                                         تلفن:

علی پاشاپور                        شهردار                                      ۰۴۴۳۴۳۴۸۹۶۸

۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹-۱

حسین  بهرامی                   روابط عمومی                             ۲ – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

حسن  آب برین                    امورمالی                                  ۳ – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

قادر  یوسفلو                         حراست                                  ۴  – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

اصغر مختاری                        دفتر فنی                                 ۵  – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

خانم فرج زاده                      امورادرای                                  ۶ – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

مسعود  الهیاری                 خدمات شهری                             ۷  – ۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹

فکس  :                                                                            ۸  -۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹