جلسه بررسی مشکلات بهداشتی شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :

در پی درخواست شهرداری نازک برای بررسی مشکلات بهداشتی شهرنازک روز دوشنبه  مورخه ۹۶/۰۵/۱۶ جلسه ای با حضور خانم دکتر ابراهیمی مسئول مرکز بهداشتی ودرمانی نازک وآقای قزلباش مسئول بهداشت محیط ،آقای مهندس پاشاپور شهردارنازک وآقای مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری تشکیل گردید.دراین جلسه شهردار نازک با اشاره به مشکلات بهداشتی شهر،دپی فضولات حیوانی درمعابرشهر وهدایت فاضلاب های خانگی به کانال های شهری اشاره نمودندواز مسئولین بهداشتی شهر خواستند که برای رفع این معضلات اقدام جدی وسریع نمایند ونیز توضیحاتی درخصوص جمع آوری وحمل ودفع زباله ها ونیز شستشوی ادواری معابر و کانال ها ارائه نمودند.خانم دکتر ابراهیمی نیزبا تاکید بررعایت بهداشت برای رفع مشکلات یاد شده راهکارهایی ارائه نمودند.ومقررگردید اخطارهایی به شهروندان برای حفر چاه فاضلاب خانگی وعدم دپوی فضولات حیوانی درسطح معابر ازسوی شبکه بهداشت ودرمان داده شود.

 

 

 

 

  نظرات