جلسه ساماندهی پسماند بخش ارس در شهرداری نازک برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک : جلسه ساماندهی پسماند بخش ارس ، با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر و شهردار نازک ،مسئول خدمات شهری شهرداری نازک و نماینده بخشداری ،نماینده محیط زیست شهرستان ماکو ،دهیار شهرک ارس در محل سالن جلسه شهرداری تشکیل شد.

پس از بررسی در خصوص تعیین محل دفع زباله ها در بخش ارس مقرر گردید. بخشداری نسبت به برگزاری جلسه ای با حضور تمامی راسای محترم شوراهای اسلامی روستاهای بخش ارس و مسئولین محیط زیست و منابع طبیعی در خصوص مکان یابی و مطالعه محل دفع زباله ها بصورت متمرکز در یک یا دو نقطه از بخش ارس اقدام نمایند.

  نظرات