جمالي نژاد: مبلغي براي تامين مالي شهرداري ها در انتهاي سال پرداخت شد

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستاي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از پرداخت مبلغي براي تامين مالي شهرداري ها در انتهاي سال به حساب آنها با پيگيري هاي اين سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، مهدي جمالي‌نژاد با بيان مطلب فوق گفت: به منظور پيگيري براي وصول حداكثري اعتبارات شهرداري‌ها در انتهاي سال ضمن حضور در سازمان برنامه و بودجه كشور با رييس و مديران اين سازمان رايزني هاي لازم صورت گرفت.

وي ابرازاميدواري نمود كه پرداخت اين مبلغ در انتهاي سال به حساب شهرداري ها تا حدودي پاسخگوي جبران کمبود منابع مالي شده باشد.

  نظرات