روابط عمومی

مسئول روابط عمومی
حسین بهرامی
شماره تلفن :۰۴۴۳۴۳۴۸۲۸۹
شرح وظایف :

تامین ارتباط شهرداری با مردم ، شوراهای محلی ، جراید ، رادیو و تلویزیون بمنظور انعکاس فعالیت های شهرداری و موسسات تابعه به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاری آنها با واحد های مختلف شهرداری

نظارت بر حسن انجام پذیرایی ها و امور مختلف تشریفاتی و تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی و نظافت سکوهای مربوطه

تهیه و تنظیم برنامه های بازدید مردم از فعالیت های انجام شده توسط سازمانها ، موسسات مختلف شهرداری