امورادرای وفناوری اطلاعات

امور اداری وفناوری اطلاعات – کارگزینی

مسئول امور اداری و کارگزینی : خانم آمنه فرج زاده  تلفن : ۳۴۳۴۸۹۶۸ – ۰۴۴ شرح وظایف :  ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری . ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها . ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، […]

مسئول امور اداری وفناوری اطلاعات – کارگزینی : خانم آمنه فرج زاده

تلفن : ۳۴۳۴۸۹۶۸ – ۰۴۴

شرح وظایف : 

ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .

ـ تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاری پرسنل .

ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و … .

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.