سم پاشی درختان خیابان ها ومعابر سطح شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء نیروهای زحمت کش خدمات شهری شبانه درختان خیابان ها ومعابر سطح شهر نازک را سم پاشی کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات