سم پاشی درختان سطح شهر برای باردوم توسط خدمات شهری شهرداری نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری شهرداری نازک ازسم پاشی درختان سطح شهر خبرداد وگفت با توجه به اینکه سم پاشی مرحله اول موثر واقع نشده بود جهت رفاه همشریان عزیز سم پاشی درختان برای بار دوم نیز انجام شد.

  نظرات