شروع آسفالت ریزی

بسمه تعلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،آسفالت ریزی معابر اصلی ، کوچه های زیرسازی و کمپکت شده شروع شده و بسیاری از کوچه های  اصلی و فرعی در این مرحله آسفالت ریزی خواهند شد 

  نظرات