شروع عملیات آسفالت ریزی معابر و کوچه های خاکی

شروع عملیات آسفالت ریزی معابر و کوچه های خاکی شهر نازک

  نظرات