اجرای عملیات عمرانی درسطح شهر

شهرداری نازک علیاءبرای خدمت رسانی به مردم شریف شهر و برای تامین آسایش عمومی ،اقدام به انجام عملیات اجرای کانال وجدول گذاری درمعابرنموده است.

که دراین راستا کوچه های منتهی به خیابان شهید باهنر وخیابان شهید علیزاده به پایان رسیده ودرحال حاضر این عملیات درخیابان شهید کریمی وکوچه های منتهی به

آن در دست اجرا می باشد.

 

 

  نظرات