طي نامه اي از سوي مهندس افشاني؛ تمامي معاونت هاي عمراني استانداري ها، شهرداري ها و دهياري هاي كشور به استفاده از توليدات و خدمات ايراني مكلف شدند

معاون عمراني وزير كشور ورئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي شعار راهبردي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از كالاي ايراني  طي نامه اي به تمامي معاونت‌هاي عمراني استانداري ها، شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور آنها را مكلف به خريد توليدات، محصولات، تجهيزات و كالاهاي ايراني با كيفيت مطلوب و بهره گيري از خدمات شركت‌ها و موسسات افراد ايراني در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني نمود.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، متن نامه سيد محمد علي افشاني بدين شرح است:
با عنايت به نامگذاري سال ۱۳۹۷ از سوي مقام معظم رهبري به نام« سال حمايت از كالاي ايراني» و در راستاي اجراي منويات معظم له، همچنين سياست‌هاي كلان وزارت كشور و ابلاغ مقام عالي وزارت جناب آقاي دكتر رحماني فضلي به تمامي اركان و زير مجموعه هاي وزارت كشور، بدينوسيله از يكم فروردين سال ۱۳۹۷، كليه كاركنان معاونت عمراني استانداري ها، شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور مكلفند تا با دقت نظر و حساسيت با خريد توليدات، محصولات، تجهيزات و كالاهاي ايراني با كيفيت مطلوب و بهره‌گيري از خدمات شركت‌ها، موسسات و افراد ايراني در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني اهتمام و اقدام نمايند.
ضرورري است تمامي اقدامات انجام شده در اين خصوص در قالب گزارش‌ها و مستندات در بازه‌هاي زماني سه ماهه به اين سازمان ارسال تا پس از جمع بندي در اختيار مقام عالي وزارت قرار گيرد.

 

  نظرات