فرم ثبت خدمات شهري ۱۳۷

بنام خدا
فرم ثبت خدمات شهري ۱۳۷
ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود