فنی و عمران

امور فنی وعمران

کارشناس امورفنی وعمران اصغرمختاری تلفن تماس : ۳۴۳۴۸۹۶۸-۰۴۴ شرح وظایف : اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها،بخشنامه هاوظوابط مربوطه. همکاری درتعیین اولویت پروژه هادرسطح منطقه بامسئول مافوق. همکاری بانقشه بردار درجهت مسیریابی و ترازیابی در ابتداو حین اجرای پروژه ها. اقدام درخصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه […]

مسئول دفتر فنی وعمران

اصغر مختاری

تلفن تماس :  ۳۴۳۴۸۹۶۸-۰۴۴

شرح وظایف :

اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها،بخشنامه هاوظوابط مربوطه.

همکاری درتعیین اولویت پروژه هادرسطح منطقه بامسئول مافوق.

همکاری بانقشه بردار درجهت مسیریابی و ترازیابی در ابتداو حین اجرای پروژه ها.

اقدام درخصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.

نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.

بازدیدازپروژه هابه صورت هفتگی همراه باناظر عالیه.

اقدام لازم درخصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایشهای لازم.

اقدام درخصوص تنظیم فرم دعوتنامه تحویل موقت و قطع یپروژه و همچنین شرکت درکمیسیونهای مربوطه.

استعلام لازم ازشرکتهای آب،برق،گاز،مخابرات و … جهت حفاریهای مورد نیاز درپروژه ها.

اقدام لازم درخصوص تنظیم صورتجلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیتها.

اقدام لازم درخصوص ارسال گزارشهای مستمر به مسئول مافوق.

انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.