كاركنان شهرداريهاي ۶ استان واقع در مناطق عملياتي دفاع مقدس از مزاياي ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بهره مند مي شوند

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از ابلاغ نحوه اجراي مفاد ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به منظور بهره‏ مندي كاركنان شاغل در شهرداري‏هاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس از مزاياي اين قانون خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، عباس كركه آبادي ضمن بيان خبرفوق اظهار كرد: نحوه اجراي مفاد ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه براي بهره ‏مندي كاركنان شاغل در شهرداري‏هاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس، شامل كردستان، ايلام، كرمانشاه، خوزستان، آذربايجانغربي و بوشهر، از مزاياي اين قانون، كه با پيگيري هاي سازمان شهرداري ها و دهياريها صورت گرفت، به استانها ابلاغ شد.

وي در ادامه توضيح داد: با توجه به وظائف قانوني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال شهرداري‏ها و پاسخگويي و رفع ابهام‏هاي اداري و استخدامي آن‏ها و در راستاي ايجاد وحدت رويه در اقدام؛ شيوه اجراي مفاد ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه براي شاغلين در مناطق عملياتي دفاع مقدس با همكاري دفاتر تخصصي سازمان تهيه و از سوي دكتر جمالي نژاد به استانهاي مزبور ابلاغ شد.

كركه آبادي با بيان اينكه كاركنان شهرداري‏ها به لحاظ اداري و استخدامي و ضوابط پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نبوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود از جمله قانون نظام‏ هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند، اضافه كرد: كاركنان رسمي، پيماني، استخدام موقت و قراردادي انجام كارمعين شهرداري‏ها حسب مورد از ۲۵درصد رقم حداقل حقوق يا حداقل دستمزد در چارچوب مزيت فوق در سال ۹۷ بهره مندخواهندشد.

وي همچنين متذكر شد: شهرداري‏ها به دليل دارا بودن منابع درآمدي و ساز وكار جداگانه به لحاظ بودجه و فرآيند تصويب آن، مكلفند براي سال ۱۳۹۸ و سالهاي پس از آن (سالهاي اجراي قانون برنامه ششم توسعه) نيز تمهيدات لازم اعتباري مرتبط با اين موضوع را در بودجه پيش بيني نمايند.

  نظرات