لکه گیری خیابان های سطح شهر

با همت کارکنان و کارگران شهرداری لکه گیری خیابان های اصلی رو به اتمام است

  نظرات