ملاقات با شهردار

  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری

  تلفن

  تلفن همراه

  کدملی

  منطقه

  شماره پرونده

  ملاقات شونده

  تاریخ