مناقصه و مزایده

بسمه تعالی
آگهی مزایده نوبت اول فروش ۲ قطعه زمین از املاک شهرداری
شهرداری نازک علیاء به استناد بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۱۱/۹۶/۴ ش شورای اسلامی شهر نازک در نظر دارد دو قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در کوچه منشعب از میدان ورودی شهر را به شرح و مشخصات ذیل به فروش برساند :
۱-مشخصات قطعات مورد فروش (از قطعات تفکیکی وراث مرحوم حسین عصمتی ) :
قطعه شماره ۱ به متراژ ۱۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۹۰۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال
قطعه شماره ۲ به متراژ ۱۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۹۰۰۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی۵ درصد قیمت کل پایه را برای هر قطعه زمین به حساب جاری ۰۱۰۸۳۶۱۸۶۴۰۰۰ به نام شهرداری نازک علیاء نزد بانک ملی شعبه پلدشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
۳-به پیشنهادات مشروط وفاقد فیش سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد .
۴-پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رویت نقشه و راهنمایی های لازم به دفتر فنی شهرداری مراجعه ویا با شماره تلفن ۳۴۳۴۸۹۶۸تماس حاصل فرمایند.
۵-شهرداری دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .
۶-سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردار ی ضبط میشود.
۷-کلیه هزینه های چاپ و نشر آگهی ، کارشناسی ،ثبتی ،دارایی و….به عهده برنده مزایده می باشد.
۸-بهای املاک مورد مزایده به صورت یکجا پس از برنده شدن متقاضی نقداً دریافت میگردد.
۹-داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ نشر آگهی حداکثر تاساعت ۱۲ ظهر روزیکشنبه مورخه ۰۵/۰۶/۹۶ به دفترحراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۱۰-کلیه پیشنهادات رسیده رأس ساعت۱۰صبح مورخه ۰۶/۰۶/۹۶ روزدوشنبه با حضور اعضای کمسیون مالی باز و قرائت خواهد شد و حضور داوطلبان آزاد می باشد.
۱۱- رعایت قانون منع شرکت کارکنان و کارمندان دولتی الزامی میباشد.
کروکی:

شهردار نازک علیاء : علی پاشاپور