پرداخت مرحله اول اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده به شهرداريهاي كشور

جانشين رييس و معاون پشتيباني و توسعه منابع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام كرد: ۲ هزار ميليارد تومان از محل اعتبارات تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، موضوع جز(۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، به عنوان مرحله اول توزيع اين اعتبار در سال ۹۸ در وجه شهرداري ها و دهياري هاي كشور پرداخت مي گردد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور، مسعود نصرتي با بيان خبر فوق اظهار كرد: از مبلغ فوق۱۹۰ميليارد ريال سهم شهرداري كلانشهرها و ۸۴۰ ميليارد ريال سهم ساير شهرداري ها بود كه به حساب آنان واريز شده است و سهم دهياري ها به زودي واريز مي گردد.

شايان ذكر است براساس بند(۴) الحاقي تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور، عوارض سوخت شهرداري ها و دهياري هاي كشور پس از واريز به وجوه متمركز به صورت ماهانه به شهرداري ها و دهياري هاي كشور پرداخت مي گردد.

  نظرات