ماشین آلات

ماشین آلات

شرح وظایف : ایجاد هماهنگی های لازم و برنامه ریزی دقیق برای استفاده بهینه از تمامی امکانات و ماشین آلات موجود توسط تمامی واحدهای خدمات شهری رفع نواقصات فنی و تعمیرات خودروها و نگهداری ماشین آلات تأمین سوخت دستگاهها و خودروهای ماشین آلات ( بنزین-گاز-گازوئیل ) تهیه […]

 

مسئول ماشین آلات

شرح وظایف :

ایجاد هماهنگی های لازم و برنامه ریزی دقیق برای استفاده بهینه از تمامی امکانات و ماشین آلات موجود توسط تمامی واحدهای خدمات شهری

رفع نواقصات فنی و تعمیرات خودروها و نگهداری ماشین آلات

تأمین سوخت دستگاهها و خودروهای ماشین آلات ( بنزین-گاز-گازوئیل )

تهیه لوازم مورد نیاز برای تجهیزات و ماشین آلات

تعامل با کارپردازی , فروشگاهها و تعمیرگاههای همکاری کننده با ماشین آلات

تنظیم برگ درخواست خرید و تعمیرات و تأئید برگهای درخواست خرید و تعمیرات خودروها و سایر دستگاهها

نظارت بر کیفیت تعمیرات انجام یافته و نگهداری