گزارش تصویری از خدمات شهری شهرداری نازک

گزارش تصویری از جمع آوری پسماند و زباله های سطح مختلف شهر نازک توسط خدمات شهری 

 

  نظرات