اطلاعیه امورحمل ونقل شهرداری نازک علیاء در رابطه با تخصیص سوخت گازوئیل به ناوگان باری و مسافری

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه رانندگان محترم ناوگان باری و مسافری فعال در درون شهری و حومه می رساند جهت جلوگیری از قطع سوخت گازوئیل می بایست مالک خودرو بعد از ثبت نام در سامانه www.utcms.ir به شهرداری مربوطه مراجعه و تکمیل پرونده نماید تا در سامانه سوخت مشخصات راننده و مالک ثبت شود درصورت عدم تکمیل پرونده در شهرداری سوخت ناوگان یاد شده به مرور زمان تا مهر ماه به حداقل کاهش خواهد یافت .درضمن سامانه ثبت نام درسایت شهرداری نازک موجود می باشد.
الهیاری
مسئول خدمات شهری شهرداری نازک علیاء

  نظرات