پل های دفع آب های سطحی برخی از کوچه های شهرنازک اصلاح وتعویض شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک ،پل های دفع آب های سطحی شهرنازک جهت رعایت حقوق شهروندی مناسب سازی شدند.

  نظرات