کاشت چمن ودرختچه پارک فدک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری وفضای سبز شهرداری نازک از کاشت چمن ودرختچه برای پارک فدک خبرداد.

 

 

  نظرات