دفاع مقدس در کلام امام خمینی قدس سره

 

رژیم بعثى عراق با تصمیم و طرح قبلى و با هدف بر انداختن نظام نو پاى جمهورى اسلامى ایران با حمایت هاى پنهان و آشکار استکبار جهانى بویژه آمریکادر ۳۱ شهریور۱۳۵۹ تهاجم گسترده اى را علیه ایران آغاز کرد هشت سال دفاع مقدس حدیث ماندگار پایدارى ، دلاورى و فداکارى ملتى است که در راه دفاع از کیان مکتب ، انقلاب و میهن اسلامى خویش قله هاى بلند رشادت و شهادت را در نوردید ودشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام کرد و سرانجام دبیرکل سازمان ملل متحد در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ عراق راآغازگر جنگ معرفى کرد.

*هر چه از این جنگ ناخواسته تحمیلى مى گذرد،قدرت اسلام وجمهورى اسلامى و قواىنظامى و انتظامى ایران و پایدارى ملت متعهد آشکارتر و افزون ترمى گردد و رسوائى جهانخواران و وابستگان و پیوستگان به آنان بیشتر و واضح تر مى شود.

صحیفه نور جلد ۱۷، ص ۳۲

*اینجانب که به نویسندگان و گویندگان وتحلیلگران و هنرمندان و نقاشان و همه و همه پیشنهاد مى کنم تا همیشه و بخصوص دراین هفته آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم به این سلحشوران عظمت آفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند،براى آن است که به گوشه اى از وظیفه اسلامى ، انسانى ،ملى، میهنى هر چند کوچک خودعمل نمایند.

صحیفه نور جلد ۱۸،ص ۱۲۳

*هر روز ما درجنگ برکتى داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم

*ما انقلابمان رادر جنگ به جهان صادر نموده ایم .

*مامظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم .

*ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم .

*ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم .

*ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم باید روى پاى خودمان بایستیم .

*ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب راشکستیم .

*ما در جنگ ریشه هاى انقلاب پربار اسلامى مان را محکم کردیم .

*مادر جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد یکایک مردمان باور کردیم .

*ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامى قدرت ها وابرقدرتهاسالیان سال مى توان مبارزه کرد.

*از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابىدر پرتو جنگ تحقق یافت .

*جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست .

*جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تاخاتم زندگى وجود دارد .

صحیفه نور جلد ۲۱، ص ۹۴

*صداى اسلام خواهى آفریقا ازجنگ ۸ ساله ماست .

*علاقه به اسلام شناسى مردم در آمریکا و اروپا و آسیا وآفریقا یعنى درکل جهان از جنگ هشت ساله ماست .

*ما در جنگ براى یک لحظه نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم .

*راستى مگر فراموش کرده ایم که ما براى اداىتکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است

صحیفه  نور جلد ۲۱، ص ۹۴ – ۹۵

*ماافتخار مى کنیم که در این نبرد طولانى و نابرابر، فقط با تکیه بر سلاح ایمان و توکل بر خداى بزرگ و دعاى بقیة الله – عجل الله تعالى فرجه – و اعتماد به نفس وهمت دلاورمردان و شیرزنان صحنه کارزار، به پیروزى رسیده ایم و خدا را سپاس مى گزاریم که منت هیچ قدرت و کشور و ابر قدرتى در جنگ بر گردن ما نیست .

صحیفه نور جلد ۲، ص

  نظرات